Regulamin wypożyczalni

Regulamin Magic Wedding
Podmiotem udostępniającym artykuły do wypożyczenia jest: Izabela Tusieńzwana dalej WYPOŻYCZAJĄCYM

 

Podmiot wypożyczający-klient, korzystający z usług Izabeli Tusień (działającej pod marką Magic Wedding) zwany jest dalej ZAMAWIAJĄCYM.

1. Wypożyczane artykuły zostaną odebrane osobiście przez Zamawiającego nie wcześniej niż 3 dni przed datą wydarzenia, chyba że obie strony uzgodniły inaczej.
2. W przypadku niemożliwości odbioru osobistego istnieje możliwość dostarczenia zamawianych artykułów przez Wypożyczającego za dodatkową opłatą wyliczaną indywidualnie. Dogodna data transportu zostanie ustalona pomiędzy Izabelą Tusień a Zamawiającym przed wydarzeniem.
3. Zmiany ilości zamawianych produktów na umowie można dokonać maksymalnie na 2 tygodnie przed uroczystością (w górę wyłącznie po weryfikacji dostępności towaru).
4. Wypożyczane artykuły zostaną dostarczone z powrotem do Wypożyczającego w stanie nienaruszonym do 2 dni roboczych po dacie wydarzenia osobiście. W przypadku przekroczenia podanego terminu zwrotu wypożyczonych artykułów z kaucji zostanie pobrana kara w wysokości podanej w umowie.
5. W przypadku dokonania przez Zamawiającego uszkodzeń przedmiotu umowy, w stopniu, który uniemożliwi dalsze wykorzystywanie wypożyczanych artykułów, zostanie wyliczona kwota równowarta wartości zakupu przedmiotu. W przypadku możliwości naprawy przedmiotu z kaucji zostanie potrącony koszt naprawy. Do uszkodzeń w przypadku produktów materiałowych zaliczane są również plamy z wosku, których nie da się usunąć poprzez standardowe czyszczenie. Koszt ich usunięcia zostanie potrącony z kaucji.
6. W przypadku deklaracji zwrotu czystych produktów, muszą one zostać odesłane czyste tj. w stopniu nadającym się do ponownego użycia. Wypożyczający zastrzega sobie prawo do weryfikacji czystości. Jeśli produkty zostaną uznane za wymagające ponownego wyczyszczenia, koszt czyszczenia zostanie potrącony z kaucji.
7. W przypadku niezwrócenia wypożyczanych artykułów, wszczęte zostanie postępowanie sądowe.
8. Wypożyczający pobiera przed wydaniem produktów kaucję zwrotną. W przypadku uszkodzenia kaucja zostanie pomniejszona lub nie zostanie zwrócona. W przypadku braku uszkodzeń, kaucja zostanie zwrócona do 7 dni roboczych po otrzymaniu wypożyczanych przedmiotów i stwierdzeniu braku uszkodzeń.
9. Zamawiający otrzymuje umowę wypożyczenia w terminie do 2 dni roboczych po złożeniu zamówienia. Na wpłatę zaliczki, zgodnie z umową, Zamawiający ma 7 dni. Po tym czasie rezerwacja przepada, a umowa traci ważność.
10. Pełna kwota należna za wypożyczenie wraz z kaucją zwrotną zostanie przekazana Wypożyczającemu nie później niż 7 dni przed spodziewaną datą odbioru, w gotówce lub przelewem na konto: 74 1140 2004 0000 3502 8152 7706.
11. Jeżeli jakiekolwiek uszkodzenia, braki w artykułach itp. zostaną zgłoszone po terminie uroczystości, nie stanowić to będzie podstaw do zgłoszenia reklamacji ze względu na to, że niemożliwym staje się stwierdzenie, czy do uszkodzeń lub zagubień nie doszło podczas użytkowania.
12. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego w terminie do dwóch tygodni przed uroczystością, Wypożyczający tytułem kary umownej ma prawo zatrzymać 50% ogólnej wartości usługi.
13. W przypadku zaistnienia okoliczności, przez które Wypożyczający nie będzie w stanie dostarczyć przedmiotów zawartych w umowie (częściowo albo w całości), Wypożyczający zobowiązuje się przedstawić rozwiązanie alternatywne (produkty zastępcze, częściowa realizacja, własny transport itp. w zależności od zaistniałej sytuacji). Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia alternatywnego rozwiązania. W takim przypadku wpłacony przez Zamawiającego zaliczka zostaje mu zwrócona zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego.
14. Spory, które mogłyby wyniknąć podczas wykonywania prac strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku niemożliwości porozumienia, za pośrednictwem właściwego Sądu Rejonowego w Polsce.
15. Reklamacje będą rozpatrywane tak szybko jak to możliwe. Ostateczne rozliczenie reklamacji nastąpi do 14 dni roboczych po otrzymaniu zwrotu towarów.
16. Kolory produktów widoczne na ekranie mogą nieznacznie odbiegać od oryginału ze względu na różne kalibracje ekranów, a w przypadku zdjęć z realizacji również ze względu na oświetlenie na sali i styl obróbki fotografa.
17. Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zamówienia. Administratorem danych osobowych jest Izabela Tusień.
18. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia lub usunięcia z bazy Wypożyczającego.
19. W powyższych kwestiach Zamawiający może kontaktować się z Wypożyczalnią Dekoracji Magic Wedding, Izabela Tusień pod adres e-mail: wedding@magicwedding.pl

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz prawo polskie.